OZNÁMENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRE DOTKNUTÉ OSOBY

V súlade s čl. 13 a 14 GDPR (General Data Protection Regulation) – Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov a v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov sme prijali nové zásady ochrany Vášho súkromia.

Ochrane a spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb, venuje OBČIANSKE ZDRUŽENIE KYNOLÓGOV NA SLOVENSKU, so sídlom Borová 8110/45 ŽILINA 01007, IČO: 51857286 (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „OZKnS“) maximálnu pozornosť, s dôrazom na predchádzanie neoprávneným zásahom do súkromia fyzických osôb a dodržiavanie zásad zákonného spracúvania.

Prevádzkovateľ spracúva všetky osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tomto dokumente nájdete ako dotknutá osoba náležitosti, vyžadované čl. 13 GDPR ako aj iné potrebné informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov v OZKnS. Nie všetky dotknuté osoby majú svoje osobné údaje spracúvané na všetky účely, účel spracovania závisí od požiadaviek dotknutej osoby, jej potrieb a vzájomných povinností, prípadne od oprávnených záujmov prevádzkovateľa pri napĺňaní svojho poslania, či jeho zákonných povinností. Spracovanie preto závisí na výkone činností, či úkonov, ktoré sú v jednotlivých prípadoch vykonávané.

Prevádzkovateľ je členom Medzinárodnej kynologickej organizácie (ďalej len „WCHSA“) ktorá je jeho strešnou organizáciou a zabezpečuje prevádzkovateľovi a jeho prostredníctvom aj väčšine dotknutých osôb podporu a zastúpenie v medzinárodne akceptovaných kynologických štruktúrach. Vzhľadom na tieto kynologické štruktúry, v ktorých je prevádzkovateľ začlenený, je možné kynologické záujmy a mnohé súvisiace zmluvné vzťahy napĺňať len prostredníctvom členstva v Medzinárodnej kynologickej organizácii WCHSA ( WORLD CYNOLOGIC HUNTING SPORTS ALLIANCE), ktorá poskytuje prevádzkovateľovi a členským subjektom svoju značku kvality v oblasti metodiky riadenia chovu psov, plemenitby, výstavníctva, športových a iných kynologických súťažných činností, kontroly a pod. Prenos osobných údajov tejto medzinárodnej organizácii môže byť preto nevyhnutný z nasledovných dôvodov:

– prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť dotknutej osoby;

– prenos je nevyhnutný pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy uzatvorenej v záujme dotknutej osoby medzi prevádzkovateľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou;

– prenos je nevyhnutný z dôležitých dôvodov verejného záujmu;


1. Práva dotknutých osôb

Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak sú spracovávané, má právo získať prístup k týmto osobným údajom

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z nasledovných dôvodov:

a)osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;b)dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa

článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c)dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2;

d)osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e)osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

f)osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1.

Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto nasledovných prípadov:

a)dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b)spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c)prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich

dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d)dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo na prenesenie týchto údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

a)sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a

b)ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenos údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.

Právo podať sťažnosť

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na prevádzkovateľa Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 – ktorý je dozorným orgánom v uvedenej oblasti.


2. Spracovateľské činnosti prevádzkovateľa

Spracovanie evidencie rozhodcov a čakateľov

Dotknuté osoby:
rozhodcovia pre posudzovanie exteriéru psov a čakatelia na funkciu rozhodcov

Právny základ:
spracovania osobných údajov sa spravuje režimom predzmluvných vzťahov a plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Ak by v niektorej fáze vzájomného právneho vzťahu medzi rozhodcom a OZKnS ako prevádzkovateľom nebolo možné uplatnenie režimu spracovania osobných údajov na základe zmluvného vzťahu, bude uplatnený právny základ „oprávneného záujmu “ (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov), ktorý spočíva v napĺňaní poslania prevádzkovateľa v zmysle stanov.

Spracúvané údaje:
– zverejnené: meno, priezvisko, titul, adresa, kontaktné údaje (telefón, mail), so súhlasom fotografia 
– nezverejnené: dátum narodenia, členstvo v chovateľskom klube,

Účel spracovania:
tvorba dokumentov a zabezpečenie činností nevyhnutných pre vykonávanie funkcie rozhodcu

Doba uchovávania:
po dobu zmluvného vzťahu a 10 rokov po jeho skončení

Sprostredkovatelia:
spracovateľ účtovníctva, poskytovateľ IT služieb

Poskytovanie údajov:
ďalej podľa požiadaviek na delegovanie rozhodcu (čakateľa)

Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vykonávať podporné činnosti pre rozhodcu, alebo čakateľa.

Spracovanie evidencie vystavovateľov

Dotknuté osoby:
vystavovatelia

Právny základ:
Primárne budú osobné údaje spracovávané za účelom predzmluvných vzťahov a plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov) s vystavovateľmi, ako záujemcami („dotknutá osoba“) o poskytnutie možnosti verejného vystavovania a kvalifikovaného posúdenia psov spôsobom, upraveným propozíciami výstavy a výstavným poriadkom.

Osobné údaje budú spracovávané za účelom plnenia povinností podľa zákona č. 461/2002

Z. z, o účtovníctve a plnenie našich daňových povinností v súlade s platnou legislatívou. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je v uvedenom prípade plnenie právnych povinností prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

Osobné údaje budú spracovávané za účelom prípadnej ochrany práv prevádzkovateľa, pre prípady odhalenia porušovania predpisov, výstavných poriadkov, verejného poriadku a následnej prevencie, prípadne v správnom, civilnom (v prípade neplnenia povinností jednej zo zmluvných strán) alebo trestnom konaní. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je v uvedenom prípade oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem spočíva v možnosti prevencie pred porušovaním príslušných predpisov, resp. uplatnenia ochrany prípadných sporných práv.

Pred uzatvorením zmluvy budú osobné údaje spracovávané za účelom posúdenia možnosti uzatvorenia zmluvného vzťahu. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je teda v uvedenom prípade oprávnený záujem OZKnS (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Oprávnený záujem spočíva v možnosti posúdenia splnenia základných zmluvných podmienok záujemcom o uzatvorenie zmluvy. V prípade neuzatvorenia zmluvy a neumožnenia vystaviť psa budú osobné údaje spracovávané na účely vrátenia prípadného preplatku. Právnym dôvodom spracovávania týchto osobných údajov je splnenie právnej povinnosti OZKnS v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

Spracúvané údaje:
Zverejnené údaje: meno, priezvisko, titul, základné údaje o vystavovanom psovi, dosiahnuté výsledky, ilustračné obrazové zábery z konanej akcie

Nezverejnené údaje:
presná adresa, telefónny a mailový kontakt

Účel spracovania:
Spracovanie do výstavného katalógu, na web stránku výstavy, na posudkové listy, do výsledkových listín, do zoznamu udelených titulov zasielaných na medzinárodnú kynologickú organizáciu WCHSA

Doba uchovávania:
podľa zákonov v právnom základe a po dobu uplatniteľnosti sporných nárokov v zmysle platných právnych predpisov (Občiansky zákonník)

Sprostredkovatelia:
spracovateľ účtovníctva, poskytovateľ IT služieb

Poskytovanie údajov:
Medzinárodnej kynologickej organizácii WCHSA, v rozsahu potrebnom na priznávanie titulov

Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zabezpečiť komplexné servisné činnosti pre vystavovateľov

Plemenná kniha

Dotknuté osoby:
záujemcovia o plemenitbu psov

Právny základ:
Plemenárska práca je vykonávaná na základe požiadaviek záujemcov o poskytnutie súčinnosti a podpory pri výkone ich chovateľskej činnosti, chovateľom a prevádzkovateľovi vznikajú vzájomné práva a povinnosti; preto spracovanie osobných údajov prebieha na právnom základe predzmluvných vzťahov a plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Ak by v niektorej fáze vzájomného právneho vzťahu medzi OZKnS a majiteľom psa – suky určenej na plemenitbu nebolo možné uplatnenie právneho základu spracovania osobných údajov na základe zmluvného vzťahu, bude uplatnený právny základ „oprávneného záujmu “ prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov), ktorý spočíva v plnení úloh vzhľadom na význam plemenárskej práce. Taktiež vzhľadom na verejný záujem na regulácii chovu psov prevádzkovateľ týmto plní aj úlohy vo verejnom záujme.

Spracúvané údaje:
– meno a priezvisko, titul, adresa, email, telefónny kontakt, údaje o psovi

Účel spracovania:
– organizácia, riadenie a zaznamenávanie plemenárskej práce,

Doba uchovávania:
– počas trvania zmluvného vzťahu a neskôr na vedecké, štatistické, historické a bádateľské účely

Sprostredkovatelia:
spracovateľ účtovníctva, poskytovateľ IT služieb

Poskytovanie údajov:
účastníkom právnych vzťahov pri plemenitbe,

Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zabezpečiť komplexné servisné činnosti pre chovateľov

Evidencia šampionátov

Dotknuté osoby:
majitelia psov čakateľov na šampionát a šampiónov

Právny základ:
Pri plnení a po splnení podmienok na udelenie titulu šampióna vznikajú majiteľovi oceneného psa a taktiež prevádzkovateľovi vzájomné práva a povinnosti, spracovanie osobných údajov je vykonávané na právnom základe predzmluvných vzťahov a plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Ak by v niektorej fáze vzájomného právneho vzťahu medzi žiadateľom o udelenie šampionátu a OZKnS ako prevádzkovateľom nebolo možné uplatnenie režimu spracovania osobných údajov na základe zmluvného vzťahu, bude uplatnený právny základ „oprávneného záujmu “ (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov), ktorý spočíva v plnení úloh prevádzkovateľa v zmysle Stanov.

V zmysle § 13 ods. 1 písmeno c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov – spracúvanie osobných údajov je tiež nevyhnutné podľa osobitného predpisu, ktorým je Zákon 431/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve.

Spracúvané údaje:
meno, priezvisko, adresa, email, telefónny kontakt na majiteľa, údaje o psovi.

Účel spracovania:
vystavenie diplomov šampionátov krásy, spracovanie zoznamov udelených šampionátov, zasielanie žiadostí o medzinárodné šampionáty krásy na OZKnS, publikovanie zoznamov na web stránke OZKnS s obsahom: meno a priezvisko majiteľa a údaje o psovi

Doba uchovávania:
počas trvania zmluvného vzťahu, podľa zákona v právnom základe a neskôr na historické a bádateľské účely

Sprostredkovatelia:
účtovná spoločnosť, IT spoločnosť

Poskytovanie údajov:
účastníkom právnych vzťahov pri udeľovaní šampionátov, pri medzinárodných tituloch sa údaje poskytujú WCHSA

Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zabezpečiť požadované činnosti pre dotknuté osoby.

 Register chránených názvov chovateľských staníc

Dotknuté osoby:
majitelia chovateľských staníc – registrovaní chovatelia

Právny základ:
Chovateľské stanice s chráneným názvom podliehajú evidencii, sú registrované a využívané na základe záujmu chovateľov. Režim spracovania osobných údajov preto prebieha na právnom základe predzmluvných vzťahov a plnenia zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm.

b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Ak by v niektorej fáze vzájomného právneho vzťahu medzi OZKnS a vlastníkom chovateľskej stanice nebolo možné uplatnenie právneho základu spracovania osobných údajov na základe zmluvného vzťahu, bude uplatnený právny základ „oprávneného záujmu “ (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov), ktorý je založený na plnení úloh a vykonávanie činností prevádzkovateľa pre dotknuté osoby v zmysle Stanov.

Spracúvané údaje:
meno, priezvisko, adresa, email, telefónny kontakt na majiteľa, údaje o psovi.

Účel spracovania:
– zabezpečenie medzinárodného chránenia názvu chovateľskej stanice u nadriadenej organizácie WCHSA , vedenie registra chránených názvov chovateľských staníc, informovanie členských organizácií o chránených názvoch a ich majiteľoch, publikovanie na web stránke OZKnS s obsahom: meno a priezvisko a názov chovateľskej stanice,
– osobné údaje majiteľov chovateľských staníc slúžia aj na podporu a propagáciu ich ponuky

Doba uchovávania:
Počas existencie chovateľskej stanice a neskôr na historické a bádateľské účely

Sprostredkovatelia:
účtovná spoločnosť, IT spoločnosť

Poskytovanie údajov: účastníkom príslušných právnych vzťahov, WCHSA

Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zabezpečiť požadované činnosti pre dotknuté osoby.

 Evidencia disciplinárnych konaní a rozhodnutí

Dotknuté osoby:
účastníci disciplinárneho konania

Právny základ:
Prevádzkovateľovi vznikajú pri preverovaní disciplinárnych previnení v záujme zabezpečenia prevencie a dodržiavania verejného poriadku, všeobecne záväzných právnych noriem, stanov, interných predpisov a etických noriem prevádzkovateľa a jeho strešných organizácií oprávnenia na výkon disciplinárneho konania a ukladanie disciplinárnych trestov. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je preto dodržiavanie členskej a všeobecnej vnútornej disciplíny.

Spracovanie osobných údajov pre účely evidencie disciplinárnych konaní a rozhodnutí je preto vykonávané na právnom základe „oprávneného záujmu “ (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

Spracúvané údaje:
– meno a priezvisko, titul, adresa, email, telefónny kontakt

Účel spracovania:
– disciplinárne konanie, rozhodovanie a zabezpečenie výkonu opatrení

Doba uchovávania:
– počas disciplinárneho konania, počas výkonu opatrenia a 10 rokov po jeho skončení

Poskytovanie údajov :
podľa obsahu výkonu disciplinárneho opatrenia, v prípade potreby jeho zabezpečenia: všetkým, ktorých práv a povinností sa môže disciplinárne opatrenie týkať;

Spracovanie evidencie účastníkov a výsledkov športových 
(výkonnostných) podujatí

Dotknuté osoby:
účastníci športových a výkonnostných podujatí

Právny základ:
Športové súťaže a výkonnostné podujatia sú vykonávané na základe záujmu dotknutých osôb a požiadavky týchto záujemcov o poskytnutie súčinnosti a podpory pri ich činnosti. Režim spracovania osobných údajov preto prebieha na právnom základe predzmluvných vzťahov a plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Ak by v niektorej fáze vzájomného právneho vzťahu medzi OZKnS a účastníkom súťaže nebolo možné uplatnenie právneho základu spracovania osobných údajov na základe zmluvného vzťahu, bude uplatnený právny základ „oprávneného záujmu“ prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov), ktorý spočíva napĺňaní poslania prevádzkovateľa v zmysle svojich Stanov; je to podpora, či organizácia všetkých kynologických činností.

Spracúvané údaje:
– meno, adresa, kontaktné údaje, prípadne vek účastníka športovej súťaže, údaje o psovi, výsledky. Spravodajská a publikačná činnosť (zverejnenie) – meno, priezvisko, príp. mesto, príslušnosť ku športovému klubu, dosiahnuté výsledky, ilustračné obrazové zábery z konanej akcie

Účel spracovania:
organizácia a zaznamenanie výsledkov športových podujatí, spravodajstvo, podľa významu a druhu športovej akcie aj zabezpečenie verifikácie a oznámenie medzinárodne účinných čakateľstiev (CACT a pod.) na WCHSA.

Doba uchovávania:
– osobné údaje sú uložené po dobu povinnej archivácie v zmysle platných právnych predpisov (zákon o účtovníctve, daňová legislatíva) a po dobu uplatniteľnosti prípadných sporných práv, výsledky športových podujatí sú publikované a následne archivované na historické a bádateľské účely

Sprostredkovatelia:
spracovateľ účtovníctva, poskytovateľ IT služieb

Poskytovanie údajov:
v rozsahu pre zabezpečenie potrieb dotknutej osoby strešnej organizácii WCHSA,

Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zabezpečiť komplexné servisné činnosti, či inú podporu pre dotknuté osoby

Junior handling poprípade dieťa a pes

Dotknuté osoby:
účastníci junior handlingu, ich zákonní zástupcovia

Právny základ:
Junior handling je vykonávaný na základe záujmu dotknutých osôb o poskytnutie súčinnosti a podpory pri ich činnosti. Činnosť junior handlerov prebieha na právnom základe predzmluvných vzťahov a plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov). Ak by v niektorej fáze vzájomného právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a junior handlerom nebolo možné uplatnenie právneho základu spracovania osobných údajov na základe zmluvného vzťahu, bude uplatnený právny základ „oprávneného záujmu “ prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov), ktorým je napĺňanie úloh v zmysle Stanov a zabezpečenie podpory pri činnosti mládeže v danej oblasti.

Spracúvané údaje:
– meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, email, telefónny kontakt, kontaktné údaje na zákonného zástupcu

Účel spracovania:
vedenie zoznamov junior handlerov, prihlasovanie reprezentantov na nadnárodné podujatia, spravodajstvo o výsledkoch

Doba uchovávania:
– počas trvania zmluvného vzťahu a neskôr na historické účely

Sprostredkovatelia:
spracovateľ účtovníctva, poskytovateľ IT služieb

Poskytovanie údajov:
– pre účely podpory junior handlingu a v prípade prihlasovania na verejné podujatia aj organizátor tohto podujatia

Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zabezpečiť činnosť junior handlingu

Evidencia členov členských právnických osôb a úhrad členských poplatkov

Dotknuté osoby:
členovia členských právnických osôb

Právny základ:
Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov pre uvedené účely je nevyhnutnosť podľa osobitného predpisu v súlade s ustanoveniami zákona zákona 461/2002 Z. z. o účtovníctve (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

Spracovanie osobných údajov prebieha taktiež na právnom základe predzmluvných vzťahov a plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov), nakoľko odvodmi členských poplatkov za dotknuté osoby sú vykonávané práva prevádzkovateľa a sú plnené členské povinnosti členov a dotknutých osôb. Na základe poskytnutých údajov je členom a ich prostredníctvom taktiež dotknutým osobám poskytovaná podpora pri ich činnosti a realizácii ich záujmov.

Spracúvané údaje:
– meno a priezvisko, adresa, údaje o úhradách členských poplatkov

Účel spracovania:
– evidencia členov členských právnických osôb a evidencia členských poplatkov

Doba uchovávania:
– počas trvania zmluvného vzťahu a vymáhateľnosti sporných práv a v zmysle zákona o účtovníctve

Sprostredkovatelia:
spracovateľ účtovníctva, poskytovateľ IT služieb

Poskytovanie údajov:
V prípade napĺňania záujmov dotknutých osôb podľa ich potreby

Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné verifikovať platby členských poplatkov a komplexne zabezpečovať všetky činnosti pre členskú základňu,

Evidencia účtovnej agendy, dodávateľsko – odberateľské vzťahy

Dotknuté osoby:
účastníci dodávateľsko – odberateľských vzťahov

Právny základ:
Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov pre uvedené účely je splnenie právnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 461/2002 Z. z. o účtovníctve 
a povinností v zmysle daňovej legislatívnej úpravy – (čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

Spracúvané údaje:
– meno a priezvisko, adresa, sídlo, kontaktné údaje, IČO, DIČ, bankové spojenie

Účel spracovania:
– vystavovanie a evidencia objednávok, zmlúv, evidencia faktúr, zadávanie do účtovného programu, archivácia v zmysle zákona o účtovníctve

Doba uchovávania:
– určené právnymi predpismi podľa právneho základu

Sprostredkovatelia:
spracovateľ účtovníctva, poskytovateľ IT služieb

Poskytovanie údajov:
nie sú poskytované

Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné napĺňať zmluvné vzťahy a plniť zákonné povinnosti prevádzkovateľa

Evidencia BOZP a PO

Dotknuté osoby:
účastníci školení

Právny základ:
Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov pre uvedené účely je splnenie 
právnej povinnosti prevádzkovateľa v súlade s ustanoveniami legislatívy, upravujúcimi 
oblasť ochrany zdravia, bezpečnosť pri práci a oblasť požiarnej ochrany. (čl. 6 ods. 1 
písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

Spracúvané údaje:
– meno a priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, č. VP

Účel spracovania:
– evidencia školení BOZP, PO

Doba uchovávania:
– určené právnymi predpismi podľa právneho základu

Poskytovanie údajov:
– nie sú poskytované

Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zabezpečovať právne povinnosti prevádzkovateľa v danej oblasti

 Evidencia došlej a odoslanej pošty

Dotknuté osoby:
odosielatelia a adresáti poštových zásielok

Právny základ:
Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je v uvedenom prípade oprávnený 
záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

Oprávnený záujem spočíva v možnosti riadne a včas vybavovať korešpondenciu s Vami 
ako dotknutými osobami a pre prípady uplatnenia ochrany sporných práv.

Spracúvané údaje:
– Meno, priezvisko a adresa

Účel spracovania:
– evidencia došlej a odoslanej pošty

Doba uchovávania:
– 10 rokov po zaevidovaní

Poskytovanie ďalším osobám:
– osobné údaje nie sú poskytované ďalším osobám

Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné riadne zabezpečovať vybavovanie korešpondencie

Spracovanie evidencie dobrovoľníkov

Dotknuté osoby:
– dobrovoľníci

Právny základ:
Nakoľko pri prijímaní výkonov dobrovoľníckej činnosti sú právne vzťahy medzi poskytovateľmi a prijímateľmi dobrovoľníckej činnosti vykonávané na základe zákona 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov; právnym základom spracovania osobných údajov je Zákon o dobrovoľníctve. 

V uvedených právnych vzťahoch na základe legitímneho očakávania zmluvných strán vznikajú dobrovoľníkom a prijímateľom dobrovoľníckej činnosti zmluvné práva a povinnosti (zmluva o dobrovoľníckej činnosti a pod. ), právnym základom spracovania osobných údajov sú preto aj predzmluvné vzťahy a plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov).

Spracúvané údaje:
– meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt – ulica a číslo, PSČ, mesto, dátum narodenia, rodné číslo, číslo bankového účtu (IBAN), číslo OP, email, telefónny kontakt, začiatok a koniec časového úseku v ktorom dobrovoľník vykonáva činnosť.

Účel spracovania:
– evidencia výkonov dobrovoľníckej činnosti

Doba uchovávania:
Osobné údaje sú uložené po dobu stanovenú právnymi predpismi (Zákon o účtovníctve, daňová legislatíva) a po dobu uplatniteľnosti sporných práv

Sprostredkovatelia:
– spracovateľ účtovníctva, poskytovateľ IT služieb

Poskytovanie údajov:

V prípade kontroly oprávneným kontrolným orgánom.

Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zabezpečiť vykonávanie dobrovoľníckej činnosti

Spracovanie personálnej a mzdovej agendy

Dotknuté osoby:
– účastníci pracovno – právnych vzťahov

Právny základ:
Právny základ pre spracúvanie osobných údajov pri pracovnoprávnych vzťahoch je § 13 ods. 1 písmeno c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Na uvedené právne vzťahy sa vzťahuje najmä právna úprava:

1.zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

2.zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov

3.zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov

4.zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002

Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov

5.zákon č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

6.zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Spracúvané údaje:
Podľa konkrétneho pracovno – právneho vzťahu: 
– meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt – ulica a číslo, PSČ, mesto, dátum narodenia, rodné číslo, číslo bankového účtu (IBAN), názov zdravotnej poisťovne, doplnkovej dôchodkovej sporiteľne, číslo OP, email, telefónny kontakt, najvyššie ukončené vzdelanie, základná mzda, osobné ohodnotenie, začiatok a koniec časového úseku v ktorom zamestnanec vykonával prácu, práca nadčas, nočná práca, pracovná pohotovosť, PN, dovolenka, lekár, služobná cesta, legislatívou požadované údaje o rodinných príslušníkoch

Účel spracovania:
– odvody do sociálnej poisťovne, odvody do zdravotnej poisťovne, plnenie daňových povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom so zamestnancom, evidencia dochádzky, činnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných predpisov a z pracovno – právnych vzťahov

Doba uchovávania:
– Po dobu vyžadovanú všeobecne záväznými predpismi, po dobu zmluvného vzťahu a 10 rokov po jeho skončení

Sprostredkovatelia:
spracovateľ účtovníctva, poskytovateľ IT služieb

Poskytovanie údajov:
Určené právnou úpravou v oblasti zamestnanosti (poisťovne, úrady, súdy) 

Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zabezpečiť vykonávanie pracovnoprávnych vzťahov   

Kontaktné údaje OZKnS:
Občianske združenie kynológov na Slovensku , Borová 8110/45 , Žilina 01007 Slovenská Republika .

IČO: 51857286

Slovak Republic

Tel.: + 421 911 904 151