Poriadok pre udeľovanie titulu
slovenský šampión šteniat – CP: CERTIFIKÁT PUPPY/BABY

Titul Slovenský šampión šteniat sa udeľuje:

 1. Ak pes alebo suka získali 3x Veľmi nádejný 1 (VN1) v triede mladšieho dorastu alebo dorastu, minimálne od dvoch rozhodcov na výstavách organizovaných pod záštitou OZKNS-WCHSA s udeľovaním CAC/JCAC.
 2. Ak jeden z troch potrebných VN1 bol udelený na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB.
 3. Jeden z troch potrebných VN1 sa môže nahradiť jedným JCAC, ak ho získal pes vo veku do 12  mesiacov. Tento JCAC sa už nemôže započítať do JCAC potrebných pre udelenie Slovenského šampióna krásy mladých.
 4. Slovenský šampión šteniat neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov. Na požiadanie sa titul zaznamenáva do preukazu pôvodu psa.
 5. Možná zmena zadávania šampionátu po dohode s vedením OZKnS.

Slovenský šampionát šteniat na požiadanie majiteľa potvrdí :
OBČIANSKE ZDRUŽENIE KYNOLÓGOV NA SLOVENSKU, Borová 8110/45, Žilina 010 07, Slovenská Republika.

K žiadosti treba priložiť originály posudkových listov z príslušných výstav a fotokópiu preukazu o pôvode psa.


PORIADOK PRE UDEĽOVANIE titulu
SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY MLADÝCH – JCAC

Titul Slovenský šampión krásy mladých sa udeľuje:

 1. Ak pes alebo suka získali 3x JCAC, minimálne od dvoch rozhodcov, na výstavách pod záštitou OZKnS na Slovensku.
 2. Minimálne jeden z troch potrebných JCAC bol udelený na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB.
 3. Jeden z troch potrebných JCAC sa môže nahradiť jedným CAC, ak ho získal pes vo veku do 24 mesiacov. Tento CAC sa už nemôže započítať do CAC potrebných pre udelenie Slovenského šampióna krásy.
 4. Slovenský šampión krásy mladých neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov. Uvádza sa v preukaze o pôvode psa.
 5. Možná zmena zadávania šampionátu po dohode s vedením OZKnS.

Slovenský šampionát krásy mladých na požiadanie majiteľa potvrdzuje
OBČIANSKE ZDRUŽENIE KYNOLÓGOV NA SLOVENSKU, BOROVÁ 8110/45, ŽILINA 010 07, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

K žiadosti treba priložiť originály posudkových listov z príslušných výstav a fotokópiu preukazu o pôvode psa.

Podmienky pre udeľovanie čakateľstva JCAC:

 1. JCAC sa môže udeľovať len na výstavách organizovaných pod záštitou OZKnS, na ktorých sa udeľuje CAC.
 2. JCAC sa udeľuje v triede mladých osobitne psom a sukám.
 3. JCAC sa môže udeliť len psovi a suke oceneným V1.
 4. Navrhnúť psa alebo suku na JCAC môže len rozhodca oficiálne delegovaný na výstavu. JCAC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky.
 5. Možná zmena zadávania šampionátu po dohode s vedením OZKnS.

PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU
SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY – CAC

Slovenský šampión krásy sa môže udeliť:

 1. Ak pes/suka získal 3xCAC medzinárodných, národnej, celoštátnych, klubových a špeciálnych výstavách usporiadaných pod záštitou OZKnS na území SR.
 2. Potrebné CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach (výstavná sezóna = kalendárny rok).
 3. CAC boli udelené aspoň dvomi rôznymi rozhodcami.
 4. Minimálne jeden CAC z troch bol získaný na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie môžu byť získané na národnej, celoštátnej, klubovej alebo špeciálnej výstave usporiadanej pod záštitou OZKnS na území SR.
 5. Tri Reserve CAC môžu nahradiť jeden CAC.
 6. CAC z medzinárodnej výstavy môže byť nahradený len tromi Res. CAC z medzinárodných výstav.
 7. Nahradiť tromi Res. CAC možno len jeden CAC.
 8. Akceptované môžu byť len čakateľstvá CAC, ktoré neboli použité na iné šampionáty.
 9. Možná zmena zadávania šampionátu po dohode s vedením OZKnS.

Slovenský šampionát krásy na požiadanie majiteľa potvrdzuje:
OBČIANSKE ZDRUŽENIE KYNOLÓGOV NA SLOVENSKU, BOROVÁ 8110/45, ŽILINA 010 07, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

K žiadosti treba priložiť originály posudkových listov a fotokópiu preukazu o pôvode psa, u pracovných plemien pracovný certifikát o skúške.

Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CAC

 • CAC sa udeľuje psom a sukám osobitne v triedach strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.
 • CAC sa môže udeliť psovi a suke oceneným V1.
 • CAC sa môže udeliť aj psovi a suke, ktoré už titul Slovenský šampión krásy získali.
 • Navrhnúť psa alebo suku na CAC môže len rozhodca oficiálne na výstavu delegovaný.
 • CAC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky.
 • Psovi a suke, ktoré boli v uvedených triedach ohodnotené známkou V2, môže rozhodca udeliť Reserve CAC.
 • Reserve CAC sa môže udeliť len v triede, v ktorej bol udelený CAC.
 • Reserve CAC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky.

PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU
Slovenský šampión práce – CACT

Udelenie titulu Slovenský šampión práce je podmienené:

 1. získaním 3x CACT, z toho minimálne 1x na medzinárodných skúškach v SR a ostatné na národných alebo špeciálnych klubových skúškach, 1 CACT je možné nahradiť dvomi titulmi Reserve CACT, CACT z medzinárodných skúšok je možné nahradiť dvomi Reserve CACT len z medzinárodných skúšok.
 2. získanie čakateľstva potvrdia rozhodcovia formou osvedčenia o získaní CACT SR a zápisom do preukazu o pôvode,
 3. po získaní potrebného počtu CACT pošle majiteľ psa alebo suky osvedčenia o získaní CACT a preukaz o pôvode psa na adresu OBČIANSKE ZDRUŽENIE KYNOLÓGOV NA SLOVENSKU, BOROVÁ 8110/45, ŽILINA 010 07, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, ktoré vystaví diplom a získanie šampióna uvedie v preukaze o pôvode.
 4. Možná zmena zadávania šampionátu po dohode s vedením OZKnS.

Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CACT:

 1. Čakateľstvo na Slovenského šampióna práce – CACT sa udeľuje najlepšiemu jedincovi plemena na medzinárodných, národných alebo špeciálnych klubových skúškach z výkonu (ďalej len skúšky) konaných v SR, schválených v pláne kynologických podujatí OZKnS v príslušnom roku,na ktorých sa skúšajú schválené disciplíny OZKnS pre udeľovanie CACT.
 2. CACT sa môže udeliť najlepšiemu psovi alebo suke, ktorí absolvujú skúšky v I. cene, resp. získajú ocenenie výborný.
 3. CACT sa môže udeliť aj psovi alebo suke, ktorí už titul Slovenský šampión práce získali.
 4. Navrhnúť psa alebo suku na CACT môže len zbor rozhodcov delegovaný na súťaž príslušným zväzom.
 5. CACT nie je nárokovateľný a udeľuje sa len za mimoriadne kvalitné výkony psa v priebehu celých skúšok.
 6. Psovi alebo suke rovnakého plemena, ktorí sa umiestnili na druhom mieste v I. cene, môže rozhodca udeliť reserve CACT.
 7. Reserve CACT nie je nárokovateľný a udeľuje sa len za mimoriadne kvalitné výkony psa v priebehu celých skúšok.
 8. Možná zmena zadávania šampionátu po dohode s vedením OZKnS.

PODMIENKY PRE PRIZNANIE TITULU
SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN VETERÁNOV

 1. Pes/suka musí získať 3x Výborný 1 v triede veteránov na výstavách usporiadaných pod záštitou OZKnS s udeľovaním CAC/JCAC.
 2. V1 boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami
 3. Jedno ocenenie V1 z troch potrebných bolo získané na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na medzinárodnej, národnej, klubovej alebo špeciálnej výstave usporiadaných pod záštitou OZKnS s udeľovaním CAC/JCAC.
 4. Možná zmena zadávania šampionátu po dohode s vedením OZKnS.

Slovenský šampión veteránov na požiadanie majiteľa potvrdzuje:
OBČIANSKE ZDRUŽENIE KYNOLÓGOV NA SLOVENSKU, BOROVÁ 8110/45, ŽILINA 010 07, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

K žiadosti treba priložiť originály posudkových listov a kópiu preukazu o pôvode psa.


PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU
SLOVENSKÝ GRAND ŠAMPIÓN

 1. Pes / suka musí byť držiteľom titulu Slovenský šampión krásy.
 2. Po potvrdení titulu Slovenský šampión krásy, musí pes / suka 3x získať v triede šampiónov titul CAC na šampionátových výstavách organizovaných pod záštitou OZKnS.
 3. Čakateľstvá CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami.
 4. Minimálne jedno čakateľstvo CAC z troch potrebných bolo získané na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na medzinárodnej, národnej alebo špeciálnej výstave usporiadaných pod záštitou OZKnS.
 5. Akceptované môžu byť len čakateľstvá CAC, ktoré neboli použité na iné šampionáty.
 6. Slovenský Grand šampionát na požiadanie majiteľa potvrdzuje: OBČIANSKE ZDRUŽENIE KYNOLÓGOV NA SLOVENSKU, BOROVÁ 8110/45, ŽILINA 010 07, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.
 7. Možná zmena zadávania šampionátu po dohode s vedením OZKnS.

K žiadosti treba priložiť originály posudkových listov, kópiu diplomu Slovenského šampióna krásy a kópiu preukazu o pôvode psa.


PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU
SUPER GRAND ŠAMPIÓN

 1. Po potvrdení titulu Slovenský Grand Šampión musí pes získať 4x čakateľstvo CAC na ŠV,KV,NV,MV pod záštitou OZKnS na území SR.
 2. Čakateľstvá CAC musia byť udelené v triede šampiónov od minimálne 3 rozličných rozhodcov. Dve zo štyroch čakateľstiev CAC musia byť získané na medzinárodných výstavách.
 3. Akceptované môžu byť len čakateľstvá CAC, ktoré neboli použité na iné šampionáty.
 4. Super Grand šampionát na požiadanie majiteľa potvrdzuje: OBČIANSKE ZDRUŽENIE KYNOLÓGOV NA SLOVENSKU, BOROVÁ 8110/45, ŽILINA 010 07, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.
 5. Možná zmena zadávania šampionátu po dohode s vedením OZKnS.

K žiadosti treba priložiť originály posudkových listov, kópiu diplomu Slovenského Grand šampiónaa fotokópiu preukazu o pôvode psa.

——————————————————————————————————————–

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE:

Žiadosť na priznanie titulu Slovenský šampión šteniatStiahnuť PDF
Žiadosť na priznanie titulu Slovenský šampión krásy mladýchStiahnuť PDF
Žiadosť na priznanie titulu Slovenský šampión krásyStiahnuť PDF
Žiadosť na priznanie titulu Slovenský veterán šampiónStiahnuť PDF
Žiadosť na priznanie titulu Slovenský šampión práceStiahnuť PDF
Žiadosť na priznanie titulu Slovenský grand šampiónStiahnuť PDF
Žiadosť na priznanie titulu Slovenský super grand šampiónStiahnuť PDF